مدیرعامل توانیر:

مهندسی روابط عمومی با استفاده از ابزار خاص برای تعامل موثر با مشترکین تحقق می یابد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مصطفی رجبی مشهدی در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت برق با اشاره به موضوع مدیریت مصرف ، اظهار کرد:

مهندسی روابط عمومی با استفاده از ابزار خاص برای تعامل موثر با مشترکین تحقق می یابد

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مصطفی رجبی مشهدی در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت برق با اشاره به موضوع مدیریت مصرف ، اظهار کرد: در راستای تحقق مدیریت مصرف،مهندسی روابط عمومی در تابستان سال آینده وظیفه سنگینی بر عهده دارند.وی تاکید کرد: یکی از راهکارهای گذر موفق از پیک بار تابستان در سال آتی، استفاده مهندسی روابط عمومی ها از ابزار خاص برای تعامل موثرتر با مشترکین است. مدیرعامل توانیر افزود: افزایش ظرفیت نیروگاه ها و تجدید پذیر ها در جهت توسعه شبکه برق در الویت شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد.وی ادامه داد: هوشمند سازی و کنترل پذیری در بخش اداری و کشاورزی تا ٩٠٪؜ پیشرفت داشته و آینده نزدیک ١٠٠٪؜ تحقق خواهد شد.رجبی مشهدی خاطرشان کرد: اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف به منظور رعایت و حفظ حقوق مشترکین خوش مصرف صورت خواهد گرفت. درکنار این موارد ضروریست مدیریت مصرف و فرهنگ درست مصرف نیز توسط روابط عمومی ها به شهروندان آموزش داده شود.