مناقصه ۹۹/۱۲ تجدید – عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه

مناقصه ۹۹/۱۲ تجدید – عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مناقصه ۹۹/۱۲ تجدید – عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه ۱۳۹۹/۰۴/۲۸