مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده شماره نوع برگزاری برآورد مالی مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ بازگشایی پاکات نوع مناقصه/مزایده منقضی شده خرید لوازم ایمنی ۹۹-۵۸ دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ مناقصه خرید ابزار و تجهیزات ۹۹-۵۹ دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ مناقصه خرید لوله انشعاب برق یک و نیم متری و بدنه تابلو برق تکفاز ۹۹-۶۰ […]

عنوان مناقصه/مزایده
شماره
نوع برگزاری
برآورد مالی
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال پیشنهادات
تاریخ بازگشایی پاکات
نوع مناقصه/مزایده
منقضی شده
۹۹-۵۸ دو مرحله ای
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ مناقصه
۹۹-۵۹ دو مرحله ای
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ مناقصه
۹۹-۶۰ دو مرحله ای
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ مناقصه
۹۹-۰۰۴ یک مرحله ای
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ مزایده
۹۹-۰۰۵ یک مرحله ای
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ مزایده