مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده شماره نوع برگزاری برآورد مالی مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ بازگشایی پاکات نوع مناقصه/مزایده منقضی شده خرید لوازم ایمنی 99-58 دو مرحله ای 1399/04/23 1399/05/04 مناقصه خرید ابزار و تجهیزات 99-59 دو مرحله ای 1399/04/23 1399/05/04 مناقصه خرید لوله انشعاب برق یک و نیم متری و بدنه تابلو برق تکفاز 99-60 […]

عنوان مناقصه/مزایده
شماره
نوع برگزاری
برآورد مالی
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال پیشنهادات
تاریخ بازگشایی پاکات
نوع مناقصه/مزایده
منقضی شده
99-58 دو مرحله ای
1399/04/23 1399/05/04 مناقصه
99-59 دو مرحله ای
1399/04/23 1399/05/04 مناقصه
99-60 دو مرحله ای
1399/04/25 1399/05/05 1399/05/05 مناقصه
99-004 یک مرحله ای
1399/05/11 1399/05/11 مزایده
99-005 یک مرحله ای
1399/05/11 1399/05/11 مزایده