مناقصه عمومی یک مرحله ای

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل مناقصه 99/300/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای (واگذاری تامین تجهیزات خطوط منطقه زنجان و قزوین) جدید! یک مرحله ای 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 مشاهده اطلاعات کامل مناقصه 99/300/03 مناقصه عمومی دو مرحله ای (تکمیل ساختمان اداری دیسپاچینگ شرکت برق […]

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 99/300/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای (واگذاری تامین تجهیزات خطوط منطقه زنجان و قزوین) جدید! یک مرحله ای 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 99/300/03 مناقصه عمومی دو مرحله ای (تکمیل ساختمان اداری دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای زنجان) جدید! دو مرحله ای 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 1399/04/28 مشاهده اطلاعات کامل