مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه…

عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق آستارا 24-99  جدید! تاریخ شروع: 1399/04/29 تاریخ انقضا: 1399/05/02 توضیحات:  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق آستارا 24-99  مشاهده پیشنهادات ارسال شده  اسناد     تعداد بازدید 0 عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه […]

عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق آستارا 24-99  جدید!
تاریخ شروع: 1399/04/29
تاریخ انقضا: 1399/05/02
توضیحات:
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق آستارا 24-99
 مشاهده پیشنهادات ارسال شده
    تعداد بازدید 0
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق املش 25-99  جدید!
تاریخ شروع: 1399/04/29
تاریخ انقضا: 1399/05/02
توضیحات:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارضعیف درحوزه توزیع برق املش 25-99