مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن…

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن ۳۰۰ متر مکعبی بتنی و چاهک پمپاژ روستای قاسم آباد شهرستان تاکستان (فاز یک) ۱۴۰۰-۰۲-۱۳ asnadدریافت agahi-19-20-دریافت اطلاعات بیشتر: https://www.abfaqazvin.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3/7367/

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن ۳۰۰ متر مکعبی بتنی و چاهک پمپاژ روستای قاسم آباد شهرستان تاکستان (فاز یک)

۱۴۰۰-۰۲-۱۳
اطلاعات بیشتر:
https://www.abfaqazvin.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3/7367/