مناقصه خرید مقدار 4500000 کیلوگرم کلروفریک…

مناقصه خرید مقدار 4500000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40 درصد طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2099001186000018 بصورت الکترونیکی مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 22 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/08 بازدید:22 ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های […]

مناقصه خرید مقدار 4500000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40 درصد طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2099001186000018 بصورت الکترونیکی مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 22 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:22

ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها 31 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

بازدید:31

عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه مردق چای مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها 48 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.azarwater.ir/SC.php?type=component_sections&id=163