شرکت مدیریت شبکه برق ایران دریافت کرد؛

مقام نخست پروژه برگزیده پژوهشی جشنواره پژوهش و فناوری 1400

پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت PMU بومی موفق شد در جشنواره پژوهش و فناوری 1400 وزارت نیرو مقام نخست پروژه برگزیده پژوهشی را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی، درپی ارزیابی شرکت توانیر در سال 1400، پروژه ارتقای قابلیت های دستگاه PMU موجود به دستگاه صنعتی و دریافت استانداردهای لازم آن، توانست به عنوان رتبه اول پروژه برگزیده پژوهشی (در حوزه شرکت های تابعه) انتخاب شود.

این پروژه  با همکاری شرکت دانش­بنیان شرکت مهندسی سامانه­های هوشمند حسام از تابستان 1397 با نظارت و محوریت معاونت برنامه­ریزی و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران آغاز شد و در پاییز 1399 به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت PMU بومی توانست با موفقیت تأیید کلیه استانداردهای عملکردی، تجمیعی و محیطی و همچنین مجوزهای افتا را دریافت کند.

این جشنواره با شعار کاهش ناترازی تولید و مصرف آب و برق، روز 29 آذر ماه سال جاری آغاز و یکم دی به پایان خواهد رسید.