معرفی معاون جدید بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

در حکمی از سوی مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، مصطفی طبیبی به عنوان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ معرفی شد. در جلسه معارفه معاون بهره برداری، از خدمات مهندس ساعدپناه معاون سابق نیز قدردانی شد. طبیبی پیش از این معاون برنامه ریزی بود. ساعادپناه نیز در سمت جدید به عنوان قائم […]

در حکمی از سوی مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، مصطفی طبیبی به عنوان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ معرفی شد.

در جلسه معارفه معاون بهره برداری، از خدمات مهندس ساعدپناه معاون سابق نیز قدردانی شد. طبیبی پیش از این معاون برنامه ریزی بود. ساعادپناه نیز در سمت جدید به عنوان قائم مقام مدیرعامل منصوب شد.