معرفی سرپرست دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری توزیع برق استان مرکزی

طی حکمی از سوی " محمود محمودی" مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی " سید رضا مهاجرانی " به سمت سرپرست دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری این شرکت منصوب شد.