معرفی زیباترین سدهای ایران

 سد سفیدرود (سد منجیل) سد الیمالات سد لفور سد لتیان سد کرج (سد امیرکبیر) سد زاینده رود سد دز سد کارون 3 سد گلپایگان سد اکباتان سد مهاباد سد شهید عباسپور (کارون 1) سد شهید کاظمی  

 سد سفیدرود (سد منجیل)

سد سفیدرود (سد منجیل)

سد الیمالات

سد الیمالات از زیباترین سدهای ایران

سد لفور

سد لفور از زیباترین سدهای ایران

سد لتیان

سد لتیان از زیباترین سدهای ایران

سد کرج (سد امیرکبیر)

سد کرج (سد امیرکبیر)

سد زاینده رود

سد زاینده رود از زیباترین سدهای ایران

سد دز

سد دز

سد کارون 3

سد کارون 3

سد گلپایگان

سد گلپایگان

سد اکباتان

سد اکباتان از زیباترین سدهای ایران

سد مهاباد

سد مهاباد

سد شهید عباسپور (کارون 1)

سد شهید عباسپور (کارون 1)

سد شهید کاظمی

سد شهید کاظمی