معارفه مسئول نمایندگی گزینش شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

در آئینی با حضور مدیرکل هسته گزینش توانیر، مدیرعامل و اعضای شورای معاونین و مدیران، مسئول نمایندگی هسته گزینش توانیر در شرکت توزیع برق استان سمنان معرفی شد. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در این آئین با بیان این که گزینش افراد به عنوان بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی می باشد گفت: مهمترین […]

در آئینی با حضور مدیرکل هسته گزینش توانیر، مدیرعامل و اعضای شورای معاونین و مدیران، مسئول نمایندگی هسته گزینش توانیر در شرکت توزیع برق استان سمنان معرفی شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در این آئین با بیان این که گزینش افراد به عنوان بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی می باشد گفت: مهمترین سرمایه سازمان ها، سرمایه فکری آنهاست که از منابع انسانی نشأت می گیرد.

سید محمد موسوی زاده اظهار داشت: شایسته گزینی و شایسته پذیری، به عنوان مقدمه شایسته‌سالاری است و قبل از گزینش، مرحله شایسته خواهی است که مدیران ارشد می باید نگاه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند.

وی با اشاره به این که بعد از پذیرش یا گزینش، “شایسته داری” بسیار مهم می باشد افزود: فرد متناسب با تغییرات در محیط و ماموریت سازمان می باید احساس رشد نموده و شایستگی فرد ارتقا پیدا کرده که با آموزش و انگیزش تحقق می‌یابد.

موسوی زاده با عنوان این که شایستگی همان اهلیت و صلاحیت داشتن فرد است یادآور شد: شایسته گزینی منجر به ارتقا و تعالی فرد و در نهایت موجب تعالی سازمان می‌شود.

مدیرکل هسته گزینش شرکت توانیر در این آئین با تبیین ضوابط عمومی گزینش و تشریح ضوابط انتخاب اصلح بیان داشت: بررسی و احراز صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی افراد، از وظایف گزینش محسوب می‌شود.

مجتبی قربانی با اظهار این که “اصلاح آری، حذف نه”، شعار اجرایی در گزینش است تصریح کرد: کنترل و نظارت همواره می‌بایست در ضوابط انتخاب اصلح مدنظر قرار گیرد و رویه بر این باشد که به دنبال اصلاح باشیم و انسان سازی و هدایت درست، به صورت مداوم مورد اهتمام قرار گیرد.

خاطرنشان می‌سازد: در این برنامه، حسین حافظی مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول نمایندگی هسته گزینش توانیر در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان منصوب شد.