مصاحبه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با برنامه برق یار

مصاحبه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با برنامه برق یار -شنبه ۹۹/۵/۱۰

مصاحبه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با برنامه برق یار -شنبه ۹۹/۵/۱۰