مصاحبه خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

مصاحبه خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری و فراخوان عمومی جهت مدیریت مصرف برق در روزهای آتی  

مصاحبه خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری و فراخوان عمومی جهت مدیریت مصرف برق در روزهای آتی