مشکلی در تامین برق صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین وجود ندارد

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، دراین دیدار مهندس خلجی با بیان اینکه دو پروژه نصب پست سیار بهمراه خطوط ارتباطی آنها در دو شهرک صنعتی شال وحکیمیه درحال اجر بوده و

ظرف چند ماه آینده تکمیل وبه بهره برداری خواهند رسید، افزود:ارائه راهکارهای هماهنگ موجب تسریع در تکمیل وبهره برداری از پروژه ها خواهد بود. دراین دیدار درخواست شرکت شهرکهای صنعتی برای

احداث پست های برق در شهرکهای صنعتی آراسنج ولیا  وهمچنین امکان افزایش ظرفیت تامین برق واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی استان قزوین مورد بحث وبررسی قرار گرفت.