با 48 میلیون کیلووات ساعت در تابستان 1401؛

مشترکین برق آذربایجان غربی 50 میلیارد ریال پاداش مدیریت مصرف دریافت کردند

مشترکین برق خانگی آذربایجان غربی با مشارکت در طرح های مدیریت مصرف برق توانستند از 50 میلیارد ریال پاداش مدیریت مصرف بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، تابستان 1401 با برنامه ریزی های همه جانبه صنعت برق توانست با وجود افزایش میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته

بدون خاموشی از اوج مصرف برق عبور کند.

یکی از برنامه های پیش بینی شده توسط شرکت توانیر که توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اجرایی شد طرح اعطای پاداش مدیریت مصرف برق بود که در صورت کاهش مصرف از سقف پیش

بینی شده مشترکین شامل دریافت پاداش مدیریت مصرف به میزان 5000 ریال به ازای هر کیلووات ساعت پاداش دریافت کنند. .

مشترکین خانگی که با صرفه جویی اصولی توانستند به حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند و میزان پاداش دریافتی خود را بیش از هزینه برق مصرفی رسانده و از پرداخت هزینه برق معاف شوند.

مشترکین برق خانگی آذربایجان غربی بر اساس اعلام شرکت توانیر در تابستان 1401 در مجموع میزان 47 میلیون و 800 هزار کیلووات ساعت صرفه جویی کردند که شامل دریافت بیش از 50 میلیارد و 95

میلیون ریال پاداش مدیریت مصرف شدند.

گفتنی است در تابستان 1401 میزان مصرف برق در آذربایجان غربی 7 درصد رشد داشته است اما با مشارکت مشترکین خانگی، کشاورزی، صنعتی و اداری مدیریت اضطراری بار اعمال نشده و شرکت توزیع

نیروی برق آذربایجان غربی توانست برق مورد نیاز مشترکین را با اطمینان و کیفیت تامین کند.