مشارکت مشترکان برق استان سمنان در رویداد جهانی ساعت زمین

مشترکان برق استان سمنان با خاموش کردن مصارف غیر ضروری، در حرکت جهانی ساعت زمین مشارکت کنند. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با تبریک اعیاد فرخنده ماه شعبان المعظم و سال جدیدگفت: ” ساعت زمین ” یک رویداد جهانی است که از سال ۲۰۰۷ پایه گذاری شده است. سید محمد موسوی زاده […]

مشترکان برق استان سمنان با خاموش کردن مصارف غیر ضروری، در حرکت جهانی ساعت زمین مشارکت کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با تبریک اعیاد فرخنده ماه شعبان المعظم و سال جدیدگفت: ” ساعت زمین ” یک رویداد جهانی است که از سال ۲۰۰۷ پایه گذاری شده است.

سید محمد موسوی زاده افزود: این حرکت ارزشمند، یکی از فعالیت های مهم آموزشی است که در یک زمان مشخص، طی آن خانواده ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاه های الکتریکی غیرضروری به مدت یک ساعت، اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه ی انرژی در دنیا را یادآوری نموده و تمامی مردم را به امر حفظ محیط زیست و صرفه جویی انرژی در سطح جهان فرا می خوانند.

موسوی زاده یاد آور شد: رویداد ساعت زمین با هدف هشدار درخصوص تغییرات اقلیمی، در روز شنبه هفتم فروردین ماه سـال ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ مـارچ از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه الی ۲۱ و ۳۰ دقیقه به وقت مـحلی در سراسر جهان بـرگزار می شود و شرکت توزیع برق استان سمنان نیز با خاموش کردن چراغ های تمام ساختمان های اداری، که فرصتی کوتاه برای استراحت زمین محسوب می شود، در این برنامه جهانی مشارکت می نماید.