مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه آب سیستان

مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه آب سیستان ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، هیرمند ، زهک و نیکشهر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه آب سیستان۱۳۹۹/۰۴/۲۹۱۳۹۹/۰۴/۲۸
انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، هیرمند ، زهک و نیکشهر۱۳۹۹/۰۴/۲۸۱۳۹۹/۰۴/۲۵