مزایده

 مزایده شماره ۹۹٫۲۰ فروش ۲۰۰ تن انواع میلگرد حاصل از شکستن ستونهای بتنی و ۸۲ تن میلگرد نو  مزایده شماره ۹۹٫۱۷ فروش قطعات نیروگاهی موجود در انبار برق شهرستان گناباد  

 مزایده شماره ۹۹٫۲۰ فروش ۲۰۰ تن انواع میلگرد حاصل از شکستن ستونهای بتنی و ۸۲ تن میلگرد نو
 مزایده شماره ۹۹٫۱۷ فروش قطعات نیروگاهی موجود در انبار برق شهرستان گناباد