مزایده فروش ۵۰تن سیم مسی…

مزایده فروش ۵۰تن سیم مسی اسقاط فروش ۵۰ تن سیم مسی اسقاط خرید ۱۲۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار اطلاعات بیشتر: https://qazvin-ed.co.ir/#14808–

اطلاعات بیشتر:

https://qazvin-ed.co.ir/#14808–