مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد بوستان

مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد بوستان مزایده یک مرحله‌ای برنامه ریزی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۷ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ بازدید:۷ ۱۴۲۹ مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد وشمگیر مزایده یک مرحله‌ای برنامه ریزی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد بوستان مزایده یک مرحله‌ای برنامه ریزی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۷ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

بازدید:۷

۱۴۲۹ مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد وشمگیر مزایده یک مرحله‌ای برنامه ریزی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵