مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی اسقاط

آگهی مزایده عمومی شماره 99/113   1- نام دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 2- موضوع مزایده : ردیف موضوع مزایده شماره مزایده تاریخ برگزاری مزایده ساعت برگزاری مزایده 2 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی اسقاط 99/113 25/04/99 00/09 صبح 3- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ دو شنبه […]

آگهی مزایده عمومی

شماره 99/113

 

1- نام دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

2- موضوع مزایده :

ردیف موضوع مزایده شماره مزایده تاریخ برگزاری مزایده ساعت برگزاری مزایده
2 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی اسقاط 99/113 25/04/99 00/09 صبح

3- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ دو شنبه مورخ 09/04/99 لغایت یکشنبه 15/04/99 در ساعات اداری

4- مدت تحویل پیشنهادات : از روز دو شنبه مورخ 16/04/99 لغایت ساعت 00/08 صبح روز چهار شنبه مورخ 25/04/99

5- آدرس محل خرید و تحویل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خیابان شریعتی –شرکت توزیع برق استان اصفهان

6- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

7- محل برگزاری مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده لازم برای شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزی به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007

9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه های عصر ایرانیان و تجارت بعهده برندگان مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارک کامل این مزایده درسایتهای اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد

1- سایت معاملات توانیر با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir

3 – سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir