مردم صرفه جویی درمصرف آب را جدی تر بگیرند.

صرفه جویی در مصرف آب در تابستان امسال ، جدی تر و پر اهمیت تر از سال های قبل است. مهندس مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز از مردم استان خواست با توجه به محدودیت منابع آبی ومناسب نبودن بارشهای سال آبی جاری از یک سو وافزایش جمعیت ومهاجر پذیر بودن البرز از سوی […]

صرفه جویی در مصرف آب در تابستان امسال ، جدی تر و پر اهمیت تر از سال های قبل است.

مهندس مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز از مردم استان خواست با توجه به محدودیت منابع آبی ومناسب نبودن بارشهای سال آبی جاری از یک سو وافزایش جمعیت ومهاجر پذیر بودن البرز از سوی دیگر صرفه جویی درمصرف آب را جدی تر بگیرند.

با توجه به افزایش جمعیت ومهاجر پذیربودن البرز از سوی دیگر محدودیت منابع آبی ومناسب نبودن بارشهای سال آبی از یک سو و صرفه جویی در مصرف آب را جدی تر بگیرند.

وی افزود: سطح بهره برداری از منابع آبی استان یعنی چاهها وسدهای کرج وطالقان به هرحال محدود است واگر بخواهیم مشکل قطع آب درتابستان امسال نداشته باشیم.باید راه های صرفه جویی به ویژه دررعایت غرقاب نکردن فضای سبز،کوتاه کردن زمان استحمام وجلوگیری از هدر روی آب از شیلنگ های فرسوده کولرهای آبی وتنظیم شیر شناور ، پرهیز از شست وشوی حیاط وکوچه وخیابان با شیلنگ آب، استفاده از ماشین لباسشویی با حداکثر ظرفیت را به کارگرفت.

مدیرعامل آبفای البرز تاکید کرد: تمام همت وتلاش مجموعه مدیریت وکارکنان این شرکت درجهت اجرای پروژه های تامین آب مردم استان بوده وهست،اما بخش زیادی از مدیریت مصرف آب به عهده مردم است که چگونه مصرف کنند تا تنشی درحجم مخازن ذخیره آب پیش نیاید.به همین دلیل از هم استانی های عزیز تقاضا می کنیم با رعایت الگوی مصرف،آبفا را درتوزیع متعادل و مستمر آب بین مردم یاری کنند.

وی الگوی مصرف خانگی را ۱۵۰ لیتر درشبانه روز برای هر نفر ذکر کرد وگفت: این درحالیست که دراستان البرز مصرف آب خانگی به ۲۰۰ لیتر به ازای هر نفر رسیده است وبرای جمعیت حال حاضر استان ،دیگر منابع آبی جدید هم سراغ نداریم.