مردانی ازجنس تلاش

تلاش جهادی نیروهای اداره آب و فاضلاب آسارا جهت تعویض پمپ، الکتروموتور و 4 شاخه لوله آبده چاه شماره یک روستای کندر و افزایش دبی چاه مذکور از 3 به 9 لیتر در ثانیه بی وقفه درکنارشماییم  

تلاش جهادی نیروهای اداره آب و فاضلاب آسارا جهت تعویض پمپ، الکتروموتور و 4 شاخه لوله آبده چاه شماره یک روستای کندر و افزایش دبی چاه مذکور از 3 به 9 لیتر در ثانیه

بی وقفه درکنارشماییم