مراقبت از فضای سبز تحت مدیریت شرکت…

تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ نگهداری، پرورش، حفاظت و مراقبت از فضای سبز تحت مدیریت شرکت مناقصات تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران (سایت زنجان) مناقصات تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران (سایت تهران) مناقصات تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ نجام خدمات پشتیبانی نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی