مدیریت مصرف در شبکه‌های قدرت مدرن

مدیریت مصرف در شبکه‌های قدرت مدرن

به گزارش برقاب،روابط عمومی و امور بین الملل ، اردشیر مذکوری “معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق” با اشاره به مدیریت مصرف بهینه انرژی الکتریکی به عنوان راهکاری اثربخش در کاهش شدت مصرف انرژی کشور به ویژه در بخش های صنعتی، تجاری، و خانگی گفت : مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می تواند در جبران ناترازی انرژی کشور و گسیل انرژی صرفه جویی شده به بخش های اشتغال زا و ثروت آفرین راهکاری سودمند باشد.
وی ادامه داد: مدیریت مصرف هوشمند نیازمند فناوری مناسب زیرساخت و مشوق های اقتصادی همزمان می باشد و این رویداد با هدف تحلیل و معرفی رویکردها و فناوریهای مدیریت مصرف در شبکه های قدرت مدرن برگزار می شود.
مذکوری تصریح کرد: در این رویداد سیاست‌گذاران صنعت برق، پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی و نمایندگان صنعت برق و انرژی از سراسر کشور گرد هم می‌آیند تا درباره راهکارهای مدیریت مصرف انرژی بحث و تبادل نظر کنند و به بررسی راهکارهای نوآورانه و متنوع برای بهبود مدیریت مصرف انرژی در شبکه های دنیا و شبکه برق ملی ایران پرداخته می پردازند.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق افزود: موضوعاتی همچون راهکارهای بهبود کارایی و بازده مصرف انرژی الکتریکی، استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی های تجدیدپذیردر سمت مصرف و خودتأمینی، زیرساخت های اندازه گیری، پایش و کنترل هوشمند مصرف، مشوق ها، راهکارها و سیاست‌های مناسب برای تغییر الگوی مصرف انرژی در سطح خانگی، تجاری و صنعتی، نقش کسب و کارها در مدیریت مصرف انرژی و ارتقای آگاهی عمومی در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد.
وی در پایان گفت: در این رویداد، متخصصان برجسته ملی و بین المللی با هدف به اشتراک گذاشتن آخرین تجربیات خود درباره مدیریت مصرف انرژی الکتریکی سخنرانی خواهند کرد.