مدیریت حادثه شکستگی لوله آب شاهین شمالی

شکستگی لوله ۶۰۰ میلی متری محدوده شاهین شمالی که به دلیل مجاورت با لوله های گازاز حساسیت بالاوخطربروزحادثه مواجه بود،با سرعت عمل تلاشگران امدادشرکت آب وفاضلاب منطقه۳ومشارکت همه جانبه آتش نشانی،مدیریت بحران وشهرداری منطقه۲ مدیریت و تعمیرشد. به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه ۳تهران، علی داداشی مدیر بهره برداری ناحیه سردارجنگل درتشریح این رویداداظهارداشت:درپی اعلام […]

شکستگی لوله ۶۰۰ میلی متری محدوده شاهین شمالی که به دلیل مجاورت با لوله های گازاز حساسیت بالاوخطربروزحادثه مواجه بود،با سرعت عمل تلاشگران امدادشرکت آب وفاضلاب منطقه۳ومشارکت همه جانبه آتش نشانی،مدیریت بحران وشهرداری منطقه۲ مدیریت و تعمیرشد.
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه ۳تهران، علی داداشی مدیر بهره برداری ناحیه سردارجنگل درتشریح این رویداداظهارداشت:درپی اعلام آبزدگی شدیدازسطح آسفالت بوستان شرقی تقاطع ۱۲متری نسترن،ساعت ۸ بامدادامروز چهارشنبه یکم مردادومراجعه گروه امدادناحیه۳،مجوزلازم حفاری انجام،شکستگی لوله ۶۰۰ میلی متری بال شرقی خروجی مخزن ۵۸محرزوبا توجه به قرارگرفتن۲رشته لوله گاز BG و۶۳محلی در مجاورت لوله آب باحضور تلاشگران آتش نشانی وضمن اطلاع رسانی ازحادثه وقطع آب ازطریق سامانه ۱۲۲وارسال پیامک به قریب ۳۰۰۰مشترک محدوده شرکت واحتیاط لازم نسبت به عملیات سخت حفاری اقدام شد.
وی افزود:این لوله که درعمق ۱/۵متری قرار داردبه دلیل اجرای پروژه های ساختمان وتردد زیادکامیون هادچار شکستگی شده بودکه دقایقی پیش هواگیری وآبدارشد.