مدیریت اضطراری بار و اعمال خاموشی در استان کردستان

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، ازاجرای برنامه مدیریت اضطراری بار واعمال خاموشی درتاریخ امروز ۲۸ اردیبهشت ماه درکردستان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان سیدمحمدفتحی درتشریح این خبرگفت:با توجه به شروع گرمای زود هنگام در سال جاری و کاهش شدید منابع آبی پشت سدهای […]

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، ازاجرای برنامه مدیریت اضطراری بار واعمال خاموشی درتاریخ امروز ۲۸ اردیبهشت ماه درکردستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان سیدمحمدفتحی درتشریح این خبرگفت:با توجه به شروع گرمای زود هنگام در سال جاری و کاهش شدید منابع آبی پشت سدهای برق آبی کشور و به تبع آن کاهش ۳۰ت الی ۳۵درصدی تولید برق این نیروگاهها و از طرفی افزایش مصرف انرژی نه تنها در کردستان بلکه در تمام کشور باعث اعمال مدیریت اضطراری بار میشود.

وی در ادامه اذعان داشت:درمدت زمانی که میزان مصرف برق ازتولیدآن بیشترمیشود شبکه توزیع برق ،پایداری خودرا ازدست می دهدوکیفیت انرژی کاهش می یابد درواقع برنامه اعمال مدیریت اضطراری بار برای تنظیم میزان بارشبکه انجام  تا از ایجاد ناپایداری در شبکه توزیع برق واختلال درکل شبکه سراسری جلوگیری شود.

وی بابیان اینکه مدیریت باردرزمان افت پایداری شبکه توزیع ،طبق جدول اعلام شده انجام می شوداظهارکرد:دراستان کردستان ۱۷۴فیدرعمومی و۱۴فیدراختصاصی (مسیرتغذیه کننده برق)وجودداردوتمامی مسیرها بارعایت نوبت دربرنامه مدیریت اضطراری بارقرارمی گیرند.

وی درادامه یادآورشد : طی امروز(۲۸ اردیبهشت ماه) دراستان کردستان خاموشی ناشی از مدیریت اضطراری بار اعمال گردیده بطوریکه ازساعت ۱۰تا۱۲ هرساعت ۳۰مگاوات خاموشی اعمال شده است؛ اگرمیزان مصرف برق درهفته جاری از۳۳۲مگاوات ودرشب از۳۳۴ مگاوات بیشترشودباخاموشی های اجباری مواجه خواهیم شد.

فتحی بابیان اینکه خاموشی های زمانبندی شده از طریق مرکزملی دیسپاچینگ به استان اعلام شده واستان کردستان ملزم به اجرای آن است اضافه کرد:حداکثرزمان مدیریت باردرطول روزدوساعت است  ومراکزحساس نیازمند تامین برق پایدار ازطریق دیزل ژنراتورها و دستگاه های(UPS) هستند ؛ همچنین پراکندگی حوزه برق براساس منطقه نیست بلکه طبق فیدرها صورت می گیرد وقطعی برق بصورت تفکیک شده وشامل همه حوزه هاست.

فتحی درخصوص نگرانیها مبنی برقطعی مداوم برق وآسیب به وسایل برقی گفت :قطع ووصل برق موجب خسارت به وسایل برقی نمی شود درواقع نوسان برق موجب خسارت به وسایل برقی میشود لذا از همه مشترکین استان درخواست کرد به جهت جلوگیری از افت ولتاژ برق ،بصورت جدی مدیریت مصرف برق را در تابستان سال جاری در محل کار و یا محل زندگی خود ،اعمال نمایند.در تابستان جاری فقط با همکاری همه مشترکین مخصوصا” مشترکین بخش های خانگی ،تجاری و کشاورزی می توان تابستان بدون خاموشی را سپری کرد.

وی درپایان باتاکیدبراتخاذتمهیدات لازم ومدیریت مصرف برق از مشترکان درخواست کرد : با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و توصیه های لازم برای در خانه ماندن ،درساعات اوج مصرف (ساعتهای ۱۳ الی ۱۶ و ساعتهای ۲۰ الی ۲۴)حداقل مصرف برق را داشته باشندتا در میزان تولید و مصرف توازن ایجادشود و میزان خاموشی برق ناشی از مدیریت اضطراری بار به حداقل برسد.