مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه از برق شهر کوزران بازدید کرد

در راستای بازدید های ماهیانه از خدمات رسانی به شهرستان های استان کرمانشاه، مهندس محمد مرادی از برق شهر کوزران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، در این بازدید مهندس قدرت الماسی مدیر برق شهر کوزران ضمن ارائه گزارشی درخصوص نحوه خدمات رسانی شرکت توزیع برق در این شهر، گزارشاتی در خصوص شاخص های کاهش تلفات، وصول مطالبالت و موارد ایمنی ارائه کرد.

در ادامه، مهندس مرادی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران برق کوزران به جهت تلاش و فعالیت گسترده در زمان پیک بار تابستان ۱۴۰۱ و نظارت بر برق چاه های آب کشاورزی، همچنین از همکاران این اداره درخصوص رعایت اصول ایمنی در هنگام خدمات رسانی تشکر و بر ادامه استفاده از تجهیزات ایمنی تاکید کرد.

گفتنی است، برق کوزران پس از اداره برق ماهیدشت بیشترین تعداد مشترکین کشاورزی در استان را دارد.