مجسمه عظیم در پارک آبی سئول برای متوجه کردن مردم به بحران آب