مانور تأمین برق از طریق دیزل ژنراتور

مانور پایدار سازی برق در شرکت آبفای استان البرز به منظور بررسی وآمادگی دیزل ژنراتورها انجام شد. به گزارش روابط عمومی آبفا شهرستان کرج شهرام حافظ مدیریت شهرستان گفت : این مانور با هدف شناسایی و آماده به کار بودن دیزل ژنراتورها به دستور مدیرعامل شرکت که فرماندهی این مانور را بر عهده داشت آغاز […]

مانور پایدار سازی برق در شرکت آبفای استان البرز به منظور بررسی وآمادگی دیزل ژنراتورها انجام شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا شهرستان کرج شهرام حافظ مدیریت شهرستان گفت : این مانور با هدف شناسایی و آماده به کار بودن دیزل ژنراتورها به دستور مدیرعامل شرکت که فرماندهی این مانور را بر عهده داشت آغاز شد و میزان آماده بکاری دیزل ژنراتورهای تأسیسات توسط کارشناسان شرکت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نامبرده در ادامه افزود: دستگاه های دیزل ژنراتورتأسیسات مهم واصلی شرکت  به منظور استفاده در زمان اوج بار مصرف مشترکین، هر ساله قبل از آغاز فصل گرما مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت لزوم کاستی ها برطرف وبرای استفاده هنگام قطعی آماده گردند.

حافظ در پایان  افزود : مانور تست آماده بکاری دیزل ژنراتورها بر اساس سناریو های تعیین شده، با حضور کارشناسان  انجام گرفت ومیزان آماده بکاری دیزل ژنراتورهای مناطق با ارزیابی خوب ، رزمایش به پایان رسید.