لوله گذاری شبکه توزیع آب شهرک برکت منطقه شاهین شهر…

لوله گذاری شبکه توزیع آب شهرک برکت منطقه شاهین شهر استعلام شماره ۸۳/۱-۲-۹۹ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای استعلام توسعه شبکه آب منطقه لنجان استعلام شماره ۷۳/۱-۲-۹۹ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای

لوله گذاری شبکه توزیع آب شهرک برکت منطقه شاهین شهر استعلام شماره ۸۳/۱-۲-۹۹

نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای
استعلام

توسعه شبکه آب منطقه لنجان استعلام شماره ۷۳/۱-۲-۹۹

نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای