لایروبی کانال ها و آبراه های سایت کارون۳

مدیر عامل سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان گفت :عملیات لایروبی کانال ها و آبراه های سایت کارون3 برای آمادگی با مواجه شدن با بارندگی های شدید زمستانی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان کانال ها و آبراه های سایت کارون لایروبی شد.

“سید حمید صالحی” مدیر عامل سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی سایت کارون۳، کوهستانی بودن آن و همچنین وجود کانال ها و آبراهه های زیاد در کنارجاده های دسترسی گفت: نیاز بود تا لایروبی و بازگشایی این مسیرها به صورت اساسی انجام شود که بر همین اساس در دستور کار گروه عمران معاونت پایداری قرار گرفت و به سر انجام رسید.

گفتنی است در این عملیات ۳۰۰ متر مکعب خاکبرداری، پوش، بارگیری و حمل بصورت دستی و ماشینی انجام شد.