کسب رتبه اول استانی فرزند همکار در کار سوق مهندسی ژنتیک

 آیدا قاسمی فرزند آقای محسن قاسمی ، همکار  شاغل در سامانه ارتباط مردمی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ،موفق به کسب  رتبه اول استانی در کار سوق مهندسی ژنتیک طی سال تحصیلی 99-98 شد.

 آیدا قاسمی فرزند آقای محسن قاسمی ، همکار  شاغل در سامانه ارتباط مردمی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ،موفق به کسب  رتبه اول استانی در کار سوق مهندسی ژنتیک طی سال تحصیلی 99-98 شد.