قطع برق چاههای دارای اضافه برداشت در گلستان

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:  باتوجه در موارد مطروحه درستاد عالی مدیریت مصرف استان گلستان وباهدف صرفه جویی در مصارف آب و برق ، درجلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق گلستان مقرر شد، درمواقع پیک مصرف برق ،از توان دستگاههای دیزل ژنراتور برای جایگزینی مصرف برق درروزهای گرم پیش رو استفاده، همچنین […]

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:  باتوجه در موارد مطروحه درستاد عالی مدیریت مصرف استان گلستان وباهدف صرفه جویی در مصارف آب و برق ، درجلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق گلستان مقرر شد، درمواقع پیک مصرف برق ،از توان دستگاههای دیزل ژنراتور برای جایگزینی مصرف برق درروزهای گرم پیش رو استفاده، همچنین برق چاههای دارای اضافه برداشت و فاقد تمدید معتبر قطع شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در این جلسه اظهار کرد: درهمین راستا مقرر شد برق ایستگاههای پمپاژ ثابت وسیاری که خارج از مفاد پروانه بهره برداری صادره مبادرت به برداشت آب واستفادهازبرقمیکنند قطع گردد.
وی افزود: این اقدامات برابر بخشنامه وزیرنیرو برای مدیریت مصرف آب و برق انجام می شود.
حسینی گفت : درستاد شرکت وسدهای بزرگ شرکت آب منطقه ای به طور داوطلبانه وخودانتخابی با قطع مصارف برق از  شبکه  تلاش می کنیم از ظرفیت دیزل ژنراتورها استفاده شود.