قطع برق بیمارستان امام علی (ع) مربوط به شبکه سراسری توزیع برق نمی باشد.

پیرو اعلام مسئولین محترم بیمارستان امام علی (ع) مبنی برسرقت شبکه برق داخلی بیمارستان فوق به اطلاع هم استانی های عزیز می رساند: برابر بررسی های به عمل آمده ، قطع برق مذکور مربوط به شبکه سراسری توزیع نیروی برق نبوده و موردی در خصوص قطع برق ومشکل شبکه توزیع به سامانه های ورودی شرکت […]

پیرو اعلام مسئولین محترم بیمارستان امام علی (ع) مبنی برسرقت شبکه برق داخلی بیمارستان فوق به اطلاع هم استانی های عزیز می رساند: برابر بررسی های به عمل آمده ، قطع برق مذکور مربوط به شبکه سراسری توزیع نیروی برق نبوده و موردی در خصوص قطع برق ومشکل شبکه توزیع به سامانه های ورودی شرکت برق اعلام نشده است .