قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی و دیماندی

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل 99/5345/503 قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی و دیماندی یک مرحله ای 1399/04/31 1399/05/22 1399/05/08 1399/05/22 مشاهده اطلاعات کامل

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
99/5345/503 قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی و دیماندی یک مرحله ای 1399/04/31 1399/05/22 1399/05/08 1399/05/22 مشاهده اطلاعات کامل