قدردانی نماینده مردم نیشابور از آبفای شهرستان

دکتر ارکانی نماینده مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه در مجلس از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو نیشابور بمنظور تشکر  و تقدیر نمود.

دکتر ارکانی نماینده مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه در مجلس از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو نیشابور بمنظور

تشکر  و تقدیر نمود.