فروش ۶ قلم انواع کالاهای اسقاط…

۱ دریافت فایل مزایده ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ – ۱۳:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ – ۰۷:۳۰:۰۰ ۹۹-۱۰۴ فروش ۶ قلم انواع کالاهای اسقاط ۲ دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ – ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ – ۱۳:۰۰:۰۰ ۹۹/۲ خرید انواع کنتور دیجیتالی و هوشمند ۳ دریافت فایل عمومی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ – ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ – ۱۱:۰۰:۰۰ ۹۹/۴۰۱ انجام عملیات رفع حریم و اصلاحی شبکه های فشارمتوسط هوایی […]

۱ دریافت فایل مزایده ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ – ۱۳:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ – ۰۷:۳۰:۰۰ ۹۹-۱۰۴ فروش ۶ قلم انواع کالاهای اسقاط
۲ دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ – ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ – ۱۳:۰۰:۰۰ ۹۹/۲ خرید انواع کنتور دیجیتالی و هوشمند
۳ دریافت فایل عمومی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ – ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ – ۱۱:۰۰:۰۰ ۹۹/۴۰۱ انجام عملیات رفع حریم و اصلاحی شبکه های فشارمتوسط هوایی باتوانایی اجرای فعالیتهای خط گرم (۱)درمحدوده های غرب و شرق شرکت توزیع برق مشهد