فروش ۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم آهن آلات اسقاط و ۵۰ تن سیم مسی

فروش ۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم آهن آلات اسقاط و ۵۰ تن سیم مسی اسقاط و ۲۲۷ دستگاه ترانس اسقاط کامل و ۳۹۲ عدد پوسته ترانس مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۹/۰۵/۲۵