فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط

فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط به شماره  مهلت فروش اسناد از تاریخ 1399/04/09لغایت 1399/04/15 مهلت ارسال پاکات مزایده مورخه 1399/04/25 تا ساعت 12:00 و بازگشایی پاکات مورخه 1399/04/25 ساعت 13:00  در حال اجرا تجدید مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین مصارف شهری ، روستایی و سنگین و دولتی و قطع و وصل مشترکین […]

فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط به شماره

 مهلت فروش اسناد از تاریخ 1399/04/09لغایت 1399/04/15 مهلت ارسال پاکات مزایده مورخه 1399/04/25 تا ساعت 12:00 و بازگشایی پاکات مورخه 1399/04/25 ساعت 13:00
 در حال اجرا

تجدید مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین مصارف شهری ، روستایی و سنگین و دولتی و قطع و وصل مشترکین بدهکار در حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به شماره 22_99

 مهلت خرید اسناد مناقصه 1399/04/25 لغایت1399/04/31 مهلت ارسال پاکات تا ساعت 12:00 مورخه 1399/05/11 و ساعت بازگشایی12:00 مورخه1399/05/12
 در حال اجرا