فراخوان عمومی لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب…

فراخوان عمومی لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب مناطق ۲ و ۵ شهرداری محدوده بزرگراه جناح،منطقه ۱۸ شهرداری و منطقه ۹ شهرداری سازمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان تهران سازمان برگزار کننده شرکت فاضلاب تهران

فراخوان عمومی لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب مناطق ۲ و ۵ شهرداری محدوده بزرگراه جناح،منطقه ۱۸ شهرداری و منطقه ۹ شهرداری

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران