فراخوان جذب مدیر امور مالی در نیروگاه طرشت

فراخوان دعوت به همکاری ، نیروگاه طرشت برای جذب مدیر امور مالی از واجدین شرایط در در استان تهران دعوت منماید.

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت برای جذب مدیر امور مالی از تمام واجدین شرایط در شرکت های وابسته به وزارت نیرو در استان تهران دعوت منماید.

جهت انجام فرآیند مصاحبه با شماره های ۴۴۲۸۰۰۳۶ و ۴۴۲۸۰۰۳۷ تماس حاصل فرمایید.