فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی…

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۰ (۹۹۱/۱۴) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۰ (۹۹۱/۱۴) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸