عملیات جهادی اتصال چاه کمکی به خطوط شبکه در مهر شهر خیابان میلاد ۴

عملیات جهادی اتصال چاه کمکی به خطوط شبکه در مهر شهر خیابان میلاد ۴ سومین عملیات جهادی جهت اتصال چاه کمکی از دانشگاه علامه به شبکه اب

عملیات جهادی اتصال چاه کمکی به خطوط شبکه در مهر شهر خیابان میلاد ۴

سومین عملیات جهادی جهت اتصال چاه کمکی از دانشگاه علامه به شبکه اب