عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته ارزیابی دفتر قراردادها 1399/05/04 41 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/17

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته ارزیابی دفتر قراردادها 1399/05/04 41 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/17