عملیات تکمیلی احداث تصفیه خانه جدید آب قم

عملیات تکمیلی احداث تصفیه خانه جدید آب قم ارزیابی قراردادها 21 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/08   اطلاعات بیشتر: http://qmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

عملیات تکمیلی احداث تصفیه خانه جدید آب قم ارزیابی قراردادها 21 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

 

اطلاعات بیشتر:

http://qmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163