عملیات تعمیر نگهداری و اصلاح و بهینه روشنایی

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت عملیات تعمیر نگهداری و اصلاح و بهینه روشنایی-۹۹۱۹۱۹۶۹ منطقه آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اطلاعت بیشتر: http://moamelat.tbtb.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=7&fkeyid=&siteid=1&pageid=588

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت
عملیات تعمیر نگهداری و اصلاح و بهینه روشنایی-۹۹۱۹۱۹۶۹ منطقه آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

اطلاعت بیشتر:

http://moamelat.tbtb.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=7&fkeyid=&siteid=1&pageid=588