عملیات برون سپاری حفاظت ،نگهداری از تاسیسات تامین و انتقال آب در مجموعه الغدیر

عنوان شماره تاریخ انتشار تاریخ پایان نوع عملیات برون سپاری حفاظت ،نگهداری از تاسیسات تامین و انتقال آب در مجموعه الغدیر تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۹۹,۰۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه خرید کنتور مولتی جت تمام خشک در سایزهای مختلف تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹,۰۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ […]

عنوان شماره تاریخ انتشار تاریخ پایان نوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۹۹,۰۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹,۰۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹,۰۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید ۹/۹۹ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
۹۹/۳۲ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
۹۹/۳۴ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
۹۹/۳۳ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه 

 

اطلاعات بیشتر:

https://tender.tpww.ir/