عملیات اجرایی طرح بهبود عملکرد و علاج بخشی سازه تغذیه مصنوعی درگیر ایسین

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نوبت اول -عملیات اجرایی طرح بهبود عملکرد و علاج بخشی سازه تغذیه مصنوعی درگیر ایسین مناقصه یک مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/30

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
نوبت اول -عملیات اجرایی طرح بهبود عملکرد و علاج بخشی سازه تغذیه مصنوعی درگیر ایسین مناقصه یک مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/30